Od momentu powstania w 1998 r. MUSOL współpracuje z samorządami lokalnymi w celu wzmacniania potencjału lokalnych interesariuszy i ich roli w lokalnym rozwoju. Zgodnie ze swoją misją, MUSOL promuje prawo do godnego życia i zrównoważonego rozwoju ludności znajdującej się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, rozwijając i wzmacniając zdolności władz regionalnych i lokalnych, a także europejskich, afrykańskich i latynoamerykańskich społeczeństw obywatelskich poprzez proces rozwoju i decentralizacji w krajach, w których działamy.

MUSOL został założony przez grupę dyrektorów sektora publicznego, w większości urzędników miejskich, a nasza misja uzasadnia powołanie organizacji. Koncentruje się ona wokół wzmacniania potencjału władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego MUSOL współpracuje z setkami gmin oraz innymi władzami lokalnymi i regionalnymi.

Obecnie, zgodnie z planem strategicznym na lata 2020-2023, MUSOL wdraża następujące strategiczne osie pracy: „Zrównoważony rozwój MUSOL”: wszystkie programy promujące prawa człowieka osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te prawa człowieka, które są bardziej powiązane z kompetencjami i obowiązkami władz lokalnych. W planie strategicznym MUSOL dla Europy głównymi priorytetami są: poprawa zdolności lokalnych i regionalnych podmiotów publicznych oraz europejskiego społeczeństwa obywatelskiego do promowania innowacyjnych polityk terytorialnych na rzecz terytorializacji Celów Zrównoważonego Rozwoju; promowanie obywatelstwa europejskiego poprzez aktywne zaangażowanie i interakcję obywateli i europejskich organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, a także lokalnych i regionalnych podmiotów publicznych.

Make it Better (MiB) to niedawno powstała organizacja (prywatna organizacja pozarządowa, non-profit) z siedzibą w jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem regionów w Europie (południowe Alentejo, Portugalia), która wykorzystuje doświadczenie swoich promotorów i zespołu z ponad 18 lat wspólnej pracy i współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi w Portugalii, Europie, a także w kilku innych częściach świata (Ameryka Południowa, Afryka i Azja).

Składa się z multidyscyplinarnego zespołu współpracowników i pracowników, którzy wnoszą znaczący wkład w takie dziedziny jak: zrównoważony rozwój, edukacja, odpowiedzialność społeczna, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, w różnych aspektach, w których funkcjonują najbardziej defaworyzowane grupy. W swoich działaniach MiB zamierza: tworzyć, rozwijać, dostosowywać i stosować zrównoważone i odpowiedzialne modele i narzędzia pracy, współpracując i wspierając grupy znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Jego misją jest rozwój społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, a mianowicie gospodarczym, społecznym, środowiskowym i kulturowym, w powiązaniu z moralnymi obowiązkami solidarności i sprawiedliwości oraz wszystkimi innymi wartościami zapisanymi w jego karcie zasad. Wizją MiB jest stać się punktem odniesienia jako platforma krajowa i międzynarodowa, poprzez swoją energiczną rolę w stymulowaniu edukacji, upodmiotawianiu i ekonomii społecznej, facylitacji i mediacji, artykułowaniu zasobów i promowaniu dynamiki ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów i żądań beneficjentów i społeczności.

W organizacyjnym planie strategicznym możemy znaleźć, w ramach priorytetu 2 – Partnerstwo i współpraca, silny nacisk na promowanie edukacji jako podstawowego narzędzia równości społecznej, spójności i rozwoju, ale także promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami i modelami opracowanymi, przetestowanymi i zatwierdzonymi w podobnych kontekstach, a mianowicie w kontekście edukacji młodzieży i budowania potencjału. Włączenie społeczne, różnorodność, edukacja pozaformalna, zdolność do podjęcia pracy, inicjatywa, kreatywność i innowacyjność są w równym stopniu uwzględnione w planie, będąc jednocześnie kluczowymi narzędziami i wiedzą organizacji w zakresie współpracy i rozwoju. Make it Better jest w rzeczywistości członkiem Generalnej Rady Edukacji Kuby, która jest odpowiedzialna za projektowanie i zatwierdzanie lokalnej polityki edukacyjnej. Organizacja liczy obecnie 20 oficjalnych członków (ekspertów w różnych i uzupełniających się dziedzinach). Co więcej, organizacja działa w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi podmiotami (publicznymi i prywatnymi), które współpracują z dużą i stałą grupą uczniów i bezpośrednich beneficjentów jej działań (faktycznie osiągając ponad 500 osób).

Polo Europeo della Conoscenza – Europole jest organem publicznym i siecią instytucji edukacyjnych non-profit prowadzoną przez Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanvuova (Werona – Włochy). Europole to stała sieć współpracy składająca się z ponad 4000 instytucji edukacyjnych na poziomie krajowym: szkół, uniwersytetów, ośrodków kształcenia dorosłych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych organizacji działających na rzecz europejskiej integracji społecznej i edukacyjnej.

Jego główne obszary działalności to promowanie europejskiego wymiaru i integracji poprzez europejskie i pozaeuropejskie warsztaty, seminaria, konferencje, partnerstwa i projekty. Europole planuje „działania parasolowe” angażujące w projekty jak największą liczbę instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Europole działa w każdej dziedzinie edukacji, od ITC i kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i sektorów przedszkoli, po edukację dorosłych w więzieniach i na obszarach wiejskich. Pracuje również nad wykluczeniem społecznym, walcząc z ksenofobią i rasizmem, pomagając przełamać stereotypy dotyczące płci w różnych kulturach i religiach, szkoląc studentów i osoby przedwcześnie kończące naukę, ucząc o międzykulturowości oraz szkoląc pracowników młodzieżowych i zawodowych.

Członkowie sieci pracują z uczniami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i kulturowym: imigrantami, uchodźcami, osobami porzucającymi naukę i uczniami z rodzicami w separacji, doświadczających psychologicznych sytuacji granicznych, mobbingu, uczniami z niepełnosprawnością i innymi specjalnymi potrzebami. Zajmuje się również strategiami zatrudnienia i badaniami ekonomicznymi.

IDEC to szkoleniowa firma konsultingowa z siedzibą w Pireusie w Grecji założona w 1989 roku. Jej działalność obejmuje szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnienie jakości, ocenę i rozwój rozwiązań cyfrowych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Klientami IDEC są zarówno MŚP, jak i większe greckie firmy z wielu różnych sektorów. IDEC współpracuje z ponad 800 instytutami w całej Europie i z około 300 ekspertami w określonych dziedzinach. IDEC ma bogate doświadczenie w projektach europejskich, zarówno jako koordynator, jak i partner w ramach różnych programów i inicjatyw europejskich. W ciągu ostatnich 18 lat IDEC intensywnie pracował nad obszarem zapewniania jakości w szkoleniach, a także ma doświadczenie konsultingowe w opracowywaniu systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych.

IDEC jest akredytowane jako centrum uczenia się przez całe życie, organizujące kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i trenerów, wizyty studyjne i nieformalne działania edukacyjne dla uczniów w ramach kształcenia i szkolenia wstępnego, a także zapewniające kursy szkoleniowe i staże zawodowe dla uczniów w ramach szkolenia zawodowego oraz dla osób na rynku pracy. Główne obszary specjalizacji IDEC to: doradztwo w zakresie zarządzania, planowanie biznesowe, przedsiębiorczość, MŚP, zarządzanie jakością, certyfikacja, projektowanie treści szkoleniowych w oparciu o ECVET, rozwój oprogramowania i multimediów, aplikacje internetowe, kształcenie na odległość, e-biznes i e-commerce. IDEC ma doświadczenie w zakresie polityki europejskiej dotyczącej uczenia się przez całe życie, w szczególności EQF, ECVET, Europass, EQAVET, walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz w krajowych reformach systemów edukacji i szkoleń. Z powodzeniem zrealizował kontrakt z CEDEFOP „Europass, ECVET i EQF w zakresie dokumentacji, walidacji i certyfikacji efektów uczenia się”. Przez ostatnie 20 lat IDEC pracował nad cyfrową transformacją przedsiębiorstw i organizacji edukacyjnych.

Wizją Fundacji IRSE jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał. Społeczeństwo, w którym każdy rozumie i jest rozumiany przez innych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń służących rozwojowi aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej. Akceptację, ciekawość świata, otwartość na różnorodność chcemy zakorzeniać w społeczeństwie od najmłodszych lat, aż po dorosłe życie, poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Fundacja IRSE prowadzi działania w trzech głównych obszarach:

  1. Edukacja międzykulturowa, antydyskryminacyjna i globalna;
  2. Rozwój społeczności lokalnych;
  3. Współpraca ze Wschodem, szczególnie w kontekście wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

IRSE współpracuje z osobami należącymi do grup postrzeganych stereotypowo i dyskryminowanych ze względu na różne przesłanki oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, przedstawiciele różnych religii, osoby z terenów wiejskich oraz doświadczające wykluczenia komunikacyjnego. Współpracujemy również z organizacjami i instytucjami wspierającymi włączenie społeczne i różnorodność, w tym z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Ośrodkami dla Cudzoziemców, Centrami Integracji Społecznej, szkołami, uczelniami wyższymi. Znaczna część działań IRSE dotyczy szeroko pojętej edukacji, dlatego prowadzimy również działania dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, edukatorów, osób pracujących z młodymi ludźmi poza formalnym systemem edukacji. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, organizujemy konferencje, seminaria, debaty zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Zależy nam na synergii naszych działań, dlatego łączymy projekty lokalne z międzynarodowymi. Przez lata działalności zbudowaliśmy stabilną sieć kontaktów zarówno w krajach UE, jak i poza nimi.