Oto kolejna część kampanii informacyjnej i uświadamiającej projektu reMIND! W tej części przedstawimy informacje na temat społeczności przyjaznej demencji. Spodziewajcie się przydatnej wiedzy i wskazówek dotyczących zaangażowania oraz integracji osób z demencją. Porozmawiamy o tym, czym jest społeczność przyjazna demencji, o jej wartości i korzyściach, kluczowych rezultatach i obszarach działania, podstawowych zasadach i krokach do rozwoju lokalnej społeczności przyjaznej demencji. Wszyscy odgrywamy ważną rolę w tworzeniu kultury i miejsc, w których osoby żyjące z demencją czują się zaktywizowane, zaangażowane i doceniane. Gotowy do rozpoczęcia tej podróży z nami?

Społeczność przyjazna demencji (SPD) to miejsce – miasto, miasteczko, wieś lub kultura, w którym osoby z demencją są rozumiane i więcej osób rozumie na czym polega demencja. Jest to społeczność, która jest świadoma, bezpieczna i szanuje osoby żyjące z demencją, ich rodziny i opiekunów oraz zapewnia formy wsparcia, które dbają o jakość życia i zdolność do uczestnictwa w społeczeństwie, angażowania się i rozwoju w codziennym życiu. W tych społecznościach osoby żyjące z demencją są wspierane, włączane i wzmacniane, aby mogły dłużej żyć niezależnie. Istnieją dwa główne cele społeczności przyjaznych demencji. Pierwszy opiera się na podejściu opartym na doświadczeniu, które ma na celu zmniejszenie stygmatyzacji i zwiększenie świadomości oraz znaczącego zaangażowania osób z demencją w każdym wieku. Drugi cel opiera się na podejściu opartym na prawach i możliwościach, aby umożliwić osobom żyjącym z demencją podejmowanie decyzji dotyczących ich własnego życia i kontynuowanie satysfakcjonującego życia tak długo, jak to możliwe w społeczeństwie, w którym demencja jako forma niepełnosprawności jest normalizowana.
Więcej w źródłach:
Toolkit “Dementia Friendly Communities. Key principles” of Alzheimer’s Disease International
https://www.alzint.org/what-we-do/policy/dementia-friendly-communities/
https://dementiafriendsusa.org/what-dementia-friendly-community
What is DFA — Dementia Friendly America (dfamerica.org)

W praktyce zjawisko społeczności przyjaznej osobom z demencją odnosi się do wielu różnych elementów rzeczywistości. Główny nacisk kładzie się na mieszkalnictwo, transport, usługi związane z biznesem, zdrowie, społeczność, bezpieczeństwo publiczne, budynki i przestrzenie otwarte, komunikację i informację, włączenie społeczne i uczestnictwo, dostęp, równość i włączenie kulturowe, uczestnictwo obywatelskie i zatrudnienie. Społeczność przyjazną demencji będzie charakteryzować:
– opieka zdrowotna, która promuje wczesną diagnozę i wykorzystuje najlepsze praktyki opieki nad osobami z demencją w całym okresie choroby,
– placówki mieszkalne oferujące usługi i wsparcie w zakresie utraty pamięci,
– świadome i reagujące na demencję planowanie rozwiązań prawnych i finansowych,
– formy wsparcia niezależnego życia i znaczącego zaangażowania społeczności,
– usługi samorządowe świadome demencji, planowanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
– przyjazne demencji środowiska publiczne i dostępny transport,
– biznes z usługami zorientowanymi na demencję oraz środowisko przyjazne klientom i opiekunom pracowników,
– przyjazne i wspierające społeczności lokalne.
Więcej w źródłach:
WHO toolkit for dementia-friendly initiatives (DFIs) “Toward a dementia inclusive society”
What is a Dementia Friendly Community? | Dementia Friends USA

Wiele osób żyjących z demencją i ich opiekunowie czują się samotni i wykluczeni ze społeczeństwa. Czują, że inni nie rozumieją choroby, z którą żyją, jej wpływu lub w jaki sposób nawiązywać z nimi kontakt. Osoby dotknięte demencją czasami mają poczucie, że muszą wycofać się ze swojej społeczności wraz z postępem choroby. Wciąż jednak mają one niewiarygodnie wiele do zaoferowania swojej społeczności, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie. Społeczność przyjazna demencji daje szansę na dobre życie z demencją i pozostanie częścią swojej społeczności i społeczeństwa. Społeczności przyjazne demencji rozumieją prawa i uznają potencjał osób żyjących z demencją, więc są niezbędne, aby pomóc im nadal odgrywać aktywną i wartościową rolę nawet wiele lat po diagnozie. W społeczności przyjaznej demencji ludzie są świadomi i rozumieją demencję, dzięki czemu jest mniej strachu i unikania, a osoby z demencją mogą nadal żyć w sposób, w jaki chcą i w wybranej przez siebie społeczności.
Więcej informacji u źródła:
Dementia friendly communities | Alzheimer’s Disease International (ADI) (alzint.org)

Cztery podstawowe elementy społeczności przyjaznej demencji to:
1. Ludzie – osoby żyjące z demencją są sercem społeczności przyjaznych demencji i odgrywają najważniejszą rolę, więc ich włączenie jest niezbędne. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że społeczności spełniają potrzeby osób dotkniętych demencją.
2. Społeczności – rozwój społeczności przyjaznej demencji oznacza zaangażowanie w dostosowanie środowiska fizycznego i społecznego do potrzeb osób żyjących z demencją.
3. Organizacje – każda część społeczności ma swoją własną rolę w podejmowaniu kroków w celu stworzenia społeczeństwa przyjaznego demencji. Ważne jest, aby firmy i organizacje chciały rozwijać politykę, podejścia i strategie przyjazne demencji w swoich obszarach.
4. Partnerstwa – współpraca międzysektorowa i tworzenie sieci społeczności, organizacji i osób jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zmiany. Współpraca i wspólne działania zapewniają, że społeczności są przygotowane do wspierania osób żyjących z demencją i ich opiekunów w wielu aspektach życia.
Więcej w źródłach:
Dementia friendly communities | Alzheimer’s Disease International (ADI) (alzint.org)
Toolkit “Dementia Friendly Communities. Key principles” of Alzheimer’s Disease International

Społeczność przyjazna demencji obejmuje różne rodzaje miejsc, usług i zasobów, od rządów i banków po lokalne sklepy, biblioteki lub kina. Osiem kluczowych obszarów, które należy rozważyć pod kątem działań przyjaznych demencji to:
– zdrowie i opieka społeczna,
– mieszkalnictwo,
– transport,
– służby ratunkowe,
– firmy i sklepy,
– sztuka, kultura, wypoczynek i rekreacja,
– dzieci, młodzież i studenci,
– społeczność, wolontariat, grupy wyznaniowe i organizacje.
Więcej informacji u źródła:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (alzheimers.org.uk)

W rzeczywistości każdy może pomóc swojej społeczności stać się przyjazną demencji. Jeśli chcesz się zaangażować, oto co musisz zrobić:
Krok pierwszy: Zbierz grupę – znajdź inne osoby zainteresowane inicjatywą i nawiążcie kontakt, aby utworzyć grupę. Społeczność przyjazna demencji działa najlepiej, gdy jest prowadzona przez lokalnych mieszkańców.
Krok drugi: Ustal lidera – osobę lub kilkuosobowy zespół, który będzie koordynował działania i nadzorował grupę, upewniając się, że społeczność robi postępy w stawaniu się przyjazną demencji.
Krok trzeci: Podnieś świadomość – rozpowszechniaj wiedzę na temat demencji, aby ludzie z Twojej społeczności zrozumieli tę kwestię przed podjęciem działań. Istnieje wiele sposobów na podnoszenie świadomości i poziomu zrozumienia demencji, takich jak lekcje w szkołach i na uniwersytetach, biblioteki, warsztaty i szkolenia oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Oczywiście zachęcamy do wykorzystania wszystkich rezultatów projektu reMIND, w tym kampanii informacyjnej i uświadamiającej! Więcej informacji na stronie: https://remind-carers.eu
Krok czwarty: Zaangażuj osoby żyjące z demencją – wysłuchanie doświadczeń osób z demencją z Twojej okolicy jest bardzo ważne. Daj im przestrzeń, zanim zaczniesz podejmować działania, aby poznać ich perspektywę, zmagania i potrzeby. Aby do nich dotrzeć, możesz zaprosić osoby żyjące z demencją do dołączenia do grupy, odwiedzając miejsca usług, z których korzystają i organizując lokalne wydarzenia.
Ciąg dalszy w następnym poście.
Więcej informacji u źródła:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (alzheimers.org.uk)

Kontynuacja poprzedniego postu.
Krok piąty: Powiedz światu – pokaż i promuj to, co robisz i upewnij się, że Twoja społeczność o tym wie. Dzięki temu możesz zaangażować więcej osób lub stać się inspiracją dla innych. Wykorzystaj media społecznościowe do dzielenia się wiadomościami, napisz informację prasową dla lokalnej gazety i weź udział w wydarzeniach.
Krok szósty: Zidentyfikuj obszary działań lokalnych – najważniejszą częścią społeczności przyjaznej demencji jest podjęcie działań! Stwórz listę potrzeb i priorytetów, zaplanuj i wdróż działania. Sprawdź listę kluczowych obszarów działania w jednym z poprzednich postów.
Krok siódmy: Monitoruj swoje postępy – zaplanuj, w jaki sposób będziesz mierzyć postępy zgodnie z tym, co wydaje Ci się właściwe. Możesz organizować regularne spotkania, aby dzielić się informacjami o swoich działania.
Krok ósmy (opcjonalnie): Złóż wniosek o uznanie – niektóre kraje oferują oficjalne uznanie SPD. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź, czy ma to zastosowanie w Twoim kraju. Obecnie istnieje 67 programów Dementia Friends uruchomionych lub rozwijanych w 56 krajach i prawie 19 milionów Dementia Friends na całym świecie.
Pamiętaj, że w Twoim regionie może już istnieć grupa. Dołączając do nich, będziesz współpracować, aby zachęcić więcej osób, grup i organizacji do stania się przyjaznymi demencji.
Więcej informacji u źródła:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (alzheimers.org.uk)

Ta praktyczna lista wskazówek pomoże Ci upewnić się, że osoby żyjące z demencją są znacząco zaangażowane we wszystkie etapy i działania związane ze społecznością przyjazną demencji.
– Spotkania projektowe są organizowane w czasie, który najlepiej odpowiada osobie z demencją.
– Opiekun jest dostępny podczas spotkania, aby pomóc osobie z demencją.
– Spotkanie jest nagrywane i przepisywane; po spotkaniu wysyłany jest protokół.
– Wybierane jest odpowiednie miejsce, z uwzględnieniem miejsc siedzących, oświetlenia, wentylacji, akustyki, oznakowania i dostępności.
– Dostępne są materiały stymulujące, które pomagają omówić złożone pomysły w ramach przygotowań do spotkania i w jego trakcie.
– Unika się bezpośrednich pytań i żargonu.
– Program spotkania i kluczowe punkty dyskusji są wysyłane do osoby z demencją przed spotkaniem i jest dostępny ktoś, aby omówić te punkty i przygotować się w razie potrzeby.
– Tempo i długość spotkania są odpowiednie dla osoby z demencją.
– Osoba z demencją (i jej opiekun) otrzymują wynagrodzenie za poniesione wydatki.
Więcej informacji u źródła:
WHO toolkit for dementia-friendly initiatives (DFIs) “Toward a dementia inclusive society”

Elementy środowiska społecznego obejmują między innymi: procesy społeczne i gospodarcze, usługi społeczne i zdrowotne, nierówności społeczne, praktyki kulturowe, sztukę, instytucje i praktyki religijne, przekonania na temat miejsca i społeczności, dobrobyt, relacje władzy, rząd i rynki pracy. Społeczności przyjazne demencji, dążące do stworzenia dostępnego i bezpiecznego środowiska fizycznego, koncentrują się na:
– tworzeniu pozytywnych postaw i norm społecznych dotyczących osób starszych w ogóle, a osób z demencją w szczególności,
– tworzeniu możliwości angażowania się w wolontariat,
– angażowaniu osób z demencją w płatne zatrudnienie, w stosownych przypadkach,
– włączanie osób z demencją w działania społeczno-kulturalne,
– umożliwienie osobom z demencją udziału w podejmowaniu istotnych decyzji,
– udostępnianie informacji w przystępny sposób,
– zapewnienie, że usługi zdrowotne i socjalne są odpowiednie, dostępne i osiągalne,
– wspieranie bezpieczeństwa ekonomicznego.
Więcej informacji u źródła:
WHO toolkit for dementia-friendly initiatives (DFIs) “Toward a dementia inclusive society”

Środowisko fizyczne obejmuje środowisko zewnętrzne, transport i mobilność oraz mieszkalnictwo. Odnosi się do bezpośredniego otoczenia fizycznego, w tym infrastruktury budowlanej oraz struktur przemysłowych i zawodowych, takich jak drogi, chodniki, drzwi i wejścia, firmy, parki, biblioteki i inne przestrzenie publiczne. Społeczności przyjazne demencji, dążące do stworzenia dostępnego i bezpiecznego środowiska fizycznego, koncentrują się na:
– poprawie możliwości poruszania się po okolicy,
– uczynieniu przestrzeni publicznych, budynków i obiektów bardziej dostępnymi i bezpieczniejszymi,
– uczynieniu transportu publicznego, pojazdów i przystanków bardziej dostępnymi i bezpieczniejszymi,
– uczynieniu mieszkań bardziej przystępnymi cenowo i bezpieczniejszymi.
Więcej informacji u źródła:
WHO toolkit for dementia-friendly initiatives (DFIs) “Toward a dementia inclusive society”

Każdy, kto chce pomóc osobom z demencją w swojej społeczności, może zostać przyjacielem demencji – kimś, kto uczy się o demencji i pomaga swojej społeczności poprzez podnoszenie świadomości, zrozumienie i podejmowanie małych lub dużych działań – od odwiedzania osoby z demencją po bycie bardziej cierpliwym w kolejce w sklepie. Przyjaciele osób z demencją mogą również zaangażować się w wolontariat, prowadzenie kampanii lub noszenie plakietki w celu podniesienia świadomości. Koncepcja społeczności przyjaznej demencji jest prosta – praca na rzecz wspólnego celu, jakim jest lepsze życie dla osób żyjących z demencją, ich rodzin i opiekunów. Ale to także znacznie więcej – ma moc zmiany sposobu, w jaki myślimy o ludziach z demencją i ich życiu. Razem możemy coś zmienić i stworzyć wokół nas społeczności przyjazne demencji. Obejrzyj krótki film o małych zmianach w zachowaniu, które tworzą społeczność przyjazną demencji. Link: https://tiny.pl/c4n3
Więcej w źródłach:
Dementia friendly communities | Alzheimer’s Disease International (ADI) (alzint.org)
dementiafriends.org.uk/WEBArticle?page=become-dementia-friend

Restauracja błędnych zamówień to wspaniała, przyjazna demencji praktyka z Japonii, kraju, w którym zapoczątkowano koncepcję społeczności przyjaznej demencji. W tej restauracji nie masz pewności, czy Twoje zamówienie będzie prawidłowe, ponieważ wszyscy kelnerzy to osoby z demencją. Mogą oni przyjąć zamówienie poprawnie lub nie, ale mimo to restauracja zapewnia, że będzie ono pyszne i jedyne w swoim rodzaju. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat demencji i uczynienie społeczeństwa bardziej otwartym i zrelaksowanym. Stowarzyszenie ma nadzieję, że poczucie otwartości i zrozumienia dla demencji rozprzestrzeni się nie tylko w Japonii, ale na całym świecie.
Więcej informacji u źródła:
http://www.mistakenorders.com/en/home.html

Mamy nadzieję, że z zaciekawieniem odkrywałeś różne aspekty ruchu społeczności przyjaznych demencji. To już koniec kolejnej części kampanii informacyjnej i uświadamiającej reMIND. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądź na bieżąco! Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej: https://remind-carers.eu