Czym jest solidarna i włączająca społeczność?

To miejsca uwrażliwione na potrzeby osób z demencją oraz świadome konsekwencji tej choroby dla osób nią dotkniętych i ich opiekunów, a także lepiej przygotowane do włączania tych grup do społeczeństwa. Inkuzyjne i przyjazne demencji społeczności dążą do zmniejszania stygmatyzacji i wykluczenia, których często doświadczają zarówno osoby z demencją, jak i opiekujące się nimi. Społeczności te chcą upodmiotawiać i godnie traktować osoby z demencją oraz ich opiekunów. Sprawdź solidarną i włączającą społeczność stworzoną w każdym z miejsc implementacji projektu:

HISZPANIA

Społeczność Przyjazna Demencji w Hiszpanii została stworzona w oparciu o sieć społeczną funkcjonującą w gminie Burjassot i kierowaną przez Departament ds. Osób Starszych. Zgromadziła ona organizacje społeczne obecne w gminie, a także miejskie służby techniczne i rodziny, które na co dzień żyją z osobami cierpiącymi na demencję, zarówno jako opiekunowie, jak i członkowie rodzin. Podczas spotkania przekazano informacje na temat głównych problemów, z jakimi borykają się osoby z demencją i ich opiekunowie, a także na temat tego, co należy zrobić jako instytucja lub organizacja w przypadku zetknięcia się z osobą cierpiącą na skutki choroby. Uczestnictwo w spotkaniu umożliwiło im dołączenie do społeczności przyjaznej demencji, otrzymali oni naklejkę identyfikującą ich jako organizację przyjazną demencji oraz zestaw informacyjny, dzięki któremu mogą rozpowszechniać informacje w swoich sieciach społecznościowych i docierać do większej liczby osób, stając się częścią mapy interesariuszy aplikacji ReMIND. Zaangażowanie ich w spotkanie było łatwe dzięki wcześniejszej pracy wykonanej na szczeblu miejskim, poprzez sesje szkoleniowe skierowane do miejskich i regionalnych służb technicznych, które zapewniają wsparcie psychospołeczne osobom z demencją i ich opiekunom, a także te skierowane do samych opiekunów.

W MUSOL uważamy to za dobry punkt wyjścia do tworzenia społeczności przyjaznej demencji, poprawy wsparcia udzielanego opiekunom i zaoferowania przestrzeni do wymiany doświadczeń, w której można poczuć się wspieranym przez osoby w podobnej sytuacji i wyspecjalizowane organizacje.

WŁOCHY

Społeczność przyjazna demencji reMIND we Włoszech została zbudowana w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami już obecnymi w tym regionie. W szczególności Europole stworzyło solidny sojusz ze stowarzyszeniem Alzheimer Italy w swoim biurze w Weronie. Stowarzyszenie Alzheimer Italy Verona działa na tym obszarze od 25 lat i prowadzi 17 laboratoriów i ośrodków wsparcia w mieście i prowincji. Ponadto organizacja ta pracuje nad uznaniem dzielnicy San Zeno w Weronie za społeczność przyjazną demencji. Współpraca między Europole i Stowarzyszeniem Alzheimera w Weronie umożliwiła obu organizacjom zwiększenie kompetencji, a tym samym zapewnienie osobom z demencją oraz ich formalnym i nieformalnym opiekunom większych możliwości bycia wysłuchanym i włączonym do społeczeństwa. Operatorzy stowarzyszenia uczestniczyli w międzynarodowych kursach szkoleniowych projektu, a następnie dzielili się zdobytymi umiejętnościami z innymi opiekunami i wolontariuszami. Europole przetłumaczyło podręcznik WHO I-Support na język włoski i udostępniło go operatorom stowarzyszenia, aby mogli używać go z podopiecznymi i ich rodzinami. 26 października 2023 r. Europole wraz ze stowarzyszeniem Alzheimer  Italy zorganizowało publiczne wydarzenie informacyjne zatytułowane “Z zamkniętymi oczami – opieka nad ludźmi, nowy zawód”.

Lekarze i eksperci (w tym profesor Alberto Oliverio, znany biolog i neuropsycholog z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza) wzięli udział w wydarzeniu, poruszając temat demencji z różnych punktów widzenia: zapobieganie, początek, leczenie, ewolucja i obciążenie emocjonalne opiekunów.

Na poziomie lokalnym Europole postanowiło zorganizować działania informacyjne wspólnie ze stowarzyszeniem La Cavalara di Volargne (w prowincji Werona), które zrzesza wolontariuszy organizujących działania nagłaśniające tematykę demencji. Stowarzyszenie to składa się z dorosłych i seniorów, którzy są bardzo zainteresowani kwestiami profilaktyki i wsparcia dla opiekunów osób z demencją, ponieważ wielu z nich znajduje się w sytuacji opieki nad członkiem rodziny z takimi problemami. W związku z tym Europole zorganizowało kilka wydarzeń informacyjnych i dialogowych z członkami stowarzyszenia i mieszkańcami wsi, z których najważniejszym było wydarzenie z udziałem profesora Alberto Oliverio “Alzheimer i ludzki mózg – co zapobiega i opóźnia wystąpienie choroby” zorganizowane w dniu 25 października 2023 roku.

Europole postanowiło również przybliżyć temat profilaktyki i wsparcia osób z demencją młodym studentom. Od początku projektu zaangażowani byli nauczyciele ze szkoły zawodowej dla pracowników socjalnych i służby zdrowia “Michele Sanmicheli” w Weronie. Wprowadzili oni wiele treści projektu do swoich lekcji na temat demencji, aby zapewnić młodym uczniom konkretne umiejętności w drodze rozwoju zawodowego, a przede wszystkim szerszą świadomość społeczną na ten temat. W dniu 7 lutego 2024 r. profesor Oliverio poprowadził specjalny wykład dla 200 uczniów ostatniego roku szkoły, przekazując im podstawowe informacje na temat tego, jak stać się profesjonalnym i kompetentnym opiekunem osoby z demencją.

POLSKA

Jednym z elementów tworzenia sieci wsparcia jest baza miejsc przyjaznych osobom z demencją i ich opiekunom, która stanowi część aplikacji mobilnej reMIND. Lista zawiera 50 miejsc w regionie słupskim związanych z kulturą, edukacją, opieką medyczną, usługami społecznymi, rehabilitacją, sportem i czasem wolnym, które zostały umieszczone na mapie. Drugim elementem budowania społeczności przyjaznej demencji jest nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi i opiekuńczymi w Słupsku w celu realizacji działań projektowych oraz zawiązanie konsorcjum w celu wpierania i poprawy jakości życia osób żyjących z demencją. Do współpracy w ramach projektu przystąpili: Uniwersytet Pomorski w Słupsku – Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Pedagogiki, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Słupski Ośrodek Kultury. Trzecią integralną częścią projektu w celu tworzenia społeczności przyjaznej demencji były szkolenia lokalne realizowane pod koniec 2023 roku. Szczegóły dotyczące tych szkoleń można znaleźć w odpowiedniej zakładce na tej stronie.

GRECJA

Aby zapewnić rzeczywisty wpływ projektu reMIND i wejść w bezpośredni kontakt z grupą docelową, IDEC zdecydował się aktywnie zaangażować “Alzheimer Athens”, organizację non-profit, której celem jest podnoszenie świadomości na temat wszystkich form demencji i poprawa jakości życia osób z demencją i ich rodzin. Alzheimer Athens prowadzi 9 ośrodków opieki dziennej dla osób z demencją, 4 mobilne jednostki demencji i 1 usługę opieki domowej, a także wniósł znaczący wkład w rozwój i wdrażanie krajowego planu działania w zakresie demencji.

IDEC zdecydował się zawrzeć z nimi konsorcjum, dzięki czemu organizacja Alzheimer Athens  zapewniła dostęp do swojej sieci.

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach organizowanych przez Alzheimer Athens, podcza których mieliśmy okazję bezpośrednio poinformować grupę docelową, osoby z demencją, ich krewnych i pracowników służby zdrowia zainteresowanych chorobą Alzheimera o projekcie reMIND, o tym, co oferuje i oczywiście o społeczności, którą budujemy.

Jako część społeczności reMIND, IDEC zbudował również relacje z pracownikami służby zdrowia, którzy uczą opiekunów rodzinnych (nieformalnych i formalnych) o demencji. Ci pracownicy służby zdrowia konsultowali się z nami podczas projektu, a niektórzy z nich uczestniczyli w szkoleniach.

PORTUGALIA

Koncepcja społeczności przyjaznej demencji odnosi się do miejsca, w którym wszystkie podmioty społeczne i obywatele rozumieją demencję i jej poważne skutki dla osób dotkniętych demencją, zarówno osób chorych, ich rodzin, jak i opiekunów, i są gotowi szanować, włączać i wspierać ich w codziennych sytuacjach.

Biorąc pod uwagę, że Portugalia jest, według OECD, czwartym krajem na świecie pod względem częstotliwości występowania demencji, model reMIND budowania społeczności przyjaznej demencji (DFC) został wybrany do pilotażu w całej gminie Cuba (mała wiejska wioska w głębi lądu w regionie South Alentejo, z ±4800 mieszkańców). Koncepcja DFC i cały model reMIND zostały przeanalizowane z uwzględnieniem cech i aspektów socjodemograficznych społeczności oraz jej obecnego kontekstu instytucjonalnego, opierając się na fakcie, że takie cechy reprezentowałyby wiele innych starszych i dotkniętych społeczności w regionie i kraju.

Punktem wyjścia dla rozwoju społeczności przyjaznej demencji w gminie Cuba było wdrożenie kilku działań mających na celu przede wszystkim zaangażowanie kluczowych interesariuszy (spotkania, prezentacje projektów, uczestnictwo i świadectwa osób dotkniętych chorobą), a następnie formalne utworzenie Lokalnej Sieci. Ta Lokalna Sieć, będąca rdzeniem DFC, ma na celu ustanowienie “ekosystemu” instytucjonalnego opartego na społeczności i bliskości, poprzez skuteczną współpracę (artykulację wysiłków i dzielenie się umiejętnościami i wiedzą) oraz dostarczanie zasobów (materialnych, ludzkich, technicznych lub innych), zdolnych do wspierania, wzmacniania i oferowania skutecznych rozwiązań, czyniąc je dostosowanymi i dostępnymi dla osób z demencją, a zwłaszcza dla ich nieformalnych opiekunów.

Wspierana przez tę lokalną sieć podmiotów publicznych i prywatnych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, tworzona jest następnie integracyjna i przyjazna społeczność, kompetentna do przyjęcia propozycji innowacji i transformacji społecznej oraz wykwalifikowana do wspierania integracji i poprawy jakości życia osób z demencją i ich opiekunów.