O projekcie reMIND

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na demencję cierpi 48 milionów ludzi na całym świecie, a liczba ta może osiągnąć 76 milionów do 2030 roku. Tylko w Europie, według raportów UE-28, szacuje się, że do 2030 roku prawie 14 milionów będzie miało jakąś formę demencji, a do 2050 roku liczba ta wzrośnie do ponad 18 milionów. W większości krajów parnterskich około 80% opieki nad osobami z demencją sprawuje rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, przy czym kobiety stanowią ponad 70% nieformalnych opiekunów. Opiekunowie osób z demencją mają wyższe wskaźniki bezrobocia, ubóstwa oraz o 20% wyższą częstość występowania problemów ze zdrowiem psychicznym w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Brak zrozumienia demencji jest powszechny w dzisiejszym społeczeństwie, co prowadzi do stygmatyzacji i utrudnia diagnozę i opiekę. Jeśli nie zostaną podjęte działania, demencja może stanowić poważną barierę dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, projekt “reMIND- Reinforcing Carers Capacity to Deal with Dementia” stara się towarzyszyć i wzmacniać możliwości opiekunów. Projekt ma na celu stworzenie środowiska, w którym osoby z demencją, opiekunowie i społeczności mogą być lepiej przygotowane do radzenia sobie z okolicznościami spowodowanymi demencją, a także poprawić jakość życia i samopoczucie. Projekt ma na celu pomóc społecznościom w wypracowaniu uniwersalnego zrozumienia demencji.

W celu zwiększenia świadomości na temat tej choroby rozpowszechniona zostanie kampania informacyjna i uświadamiająca na temat demencji i jej konsekwencji dla osób dotkniętych chorobą, opiekunów i społeczności. Projekt zaoferuje również formalnym i nieformalnym opiekunom – osobom bez wcześniejszego przeszkolenia w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej – program szkoleniowy, aby wzmocnić ich wiedzę i umiejętności, lepiej radzić sobie z tą chorobą i jednocześnie poprawić własne samopoczucie.
Centralnym filarem projektu jest rozwój wspierającej i integrującej społeczności osób z demencją, która dzięki sieci instytucji publicznych i prywatnych ma za zadanie kompleksowo wspierać opiekunów oraz być przyjaźniejsza i bezpieczniejsza dla osób z demencją. Społeczność zintegruje różne organizacje (służby społeczno-zdrowotne, stowarzyszenia, miejsca spędzania wolnego czasu, sklepy…), aby mogły one wspólnie rozwijać lub ulepszać usługi dla opiekunów (serwis informacyjny, grupy wsparcia, szkolenia, zajęcia i inne).