Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na demencję cierpi 48 milionów ludzi na całym świecie, a liczba ta może wzrosnąć do 76 milionów do 2030 roku. Szacuje się, że tylko w Europie, według raportów UE-28, do 2030 roku prawie 14 milionów ludzi będzie miało jakąś formę demencji, a do 2050 roku liczba ta wzrośnie do ponad 18 milionów. W większości krajów partnerskich około 80% opieki nad osobami z demencją sprawuje rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, przy czym kobiety stanowią ponad 70% nieformalnych opiekunów. Opiekunowie osób z demencją mają wyższe wskaźniki bezrobocia i ubóstwa oraz o 20% częstsze występowanie problemów ze zdrowiem psychicznym w porównaniu do ogółu populacji. Brak zrozumienia demencji jest powszechny w dzisiejszym społeczeństwie, co prowadzi do stygmatyzacji, utrudnia diagnozę i opiekę. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, demencja może stanowić poważną barierę dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

W obliczu tego problemu projekt „reMIND – Reinforcing Carers Capacity to Deal with Dementia” ma na celu wspieranie i wzmacnianie zasobów opiekunów osób z demencją. Projekt zakłada tworzenie środowisk, w których osoby z demencją, ich opiekunowie i otoczenie mogą być lepiej przygotowani do radzenia sobie z okolicznościami spowodowanymi demencją, a także poprawić ich jakość życia i samopoczucie. Projekt pomaga społecznościom rozwijać drogę do powszechnego zrozumienia demencji.

Aby podnieść świadomość na temat tej choroby, prowadzona jest kampania informacyjna i uświadomiająca na temat demencji i jej konsekwencji dla osób nią dotkniętych, opiekunów i całej społeczności. Projekt oferuje również opiekunom formalnym i nieformalnym (osobom bez wcześniejszego przeszkolenia w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej) program szkoleniowy w celu rozwoju wiedzy i umiejętności, lepszego radzenia sobie z tą chorobą, a jednocześnie poprawy własnego samopoczucia.

Głównym filarem projektu jest rozwój wspierającej i inkluzyjnej dla osób z demencją społeczności, która dzięki sieci instytucji publicznych i prywatnych kompleksowo wspiera opiekunów oraz jest bardziej przyjazna i bezpieczna dla osób z demencją. Społeczność integruje różne organizacje (instytucje świadczące usługi społeczne, służbę zdrowia, stowarzyszenia, miejsca spędzania wolnego czasu, sklepy), dzięki czemu mogą one wspólnie opracowywać lub ulepszać świadczenia dla opiekunów (usługi informacyjne, grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty i inne).