Από την ίδρυσή της το 1998, η MUSOL συνεργάζεται με τις τοπικές κυβερνήσεις με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και του ρόλου τους στην τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την αποστολή της, η MUSOL προωθεί την δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πλέον μειονεκτούντων πληθυσμών, ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, καθώς και των ευρωπαϊκών, αφρικανικών και λατινοαμερικανικών κοινωνιών των πολιτών, όλα αυτά στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάπτυξης και αποκέντρωσης στις χώρες όπου λειτουργούμε.

Η MUSOL ιδρύθηκε από μια ομάδα διευθυντικών στελεχών του δημόσιου τομέα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν δημοτικοί υπάλληλοι, και η αποστολή μας επιβεβαιώνει την κλίση του οργανισμού (ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών). Δεδομένου ότι η αποστολή μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, η MUSOL συνεργάζεται με εκατοντάδες δήμους και άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Επί του παρόντος, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2020-2023, η MUSOL υλοποιεί τους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες εργασίας: “Βιώσιμη ανάπτυξη MUSOL”: όλα τα προγράμματα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων, ιδίως εκείνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται περισσότερο με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των τοπικών αρχών. Στο στρατηγικό σχέδιο MUSOL για την Ευρώπη, οι κύριες προτεραιότητες είναι: Βελτίωση της ιστοσελίδας τις ικανότητες των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων φορέων και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών να προωθήσουν καινοτόμες εδαφικές πολιτικές για την εδαφικοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης; προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, μέσω της ενεργού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων φορέων.

Η Make it better (MiB) είναι μια σχετικά νέα οργάνωση (μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση) εγκατεστημένη σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Ευρώπης (Νότιο Alentejo, Πορτογαλία), η οποία αξιοποιεί την εμπειρία των υπευθύνων και της ομάδας της από περισσότερα από 18 χρόνια κοινής εργασίας και συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Πορτογαλία, την Ευρώπη και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου (Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία).

Αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα συνεργατών και εργαζομένων που συμβάλλουν δυναμικά σε μείζονες τομείς, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις διαφορετικές περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες οι πιο μειονεκτούσες ομάδες. Στη δράση της η miB σκοπεύει: να δημιουργήσει, να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να εφαρμόσει βιώσιμα και υπεύθυνα μοντέλα και εργαλεία εργασίας, συνεργαζόμενη και υποστηρίζοντας τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, σε όλες τις διαστάσεις της, δηλαδή την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική, που συνδέεται με τα ηθικά καθήκοντα της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης και όλες τις άλλες αξίες που καταγράφονται στο χάρτη αρχών της. Όραμα της miB είναι να γίνει σημείο αναφοράς ως μια εθνική και διεθνής πλατφόρμα, χάρη στον ενεργό ρόλο της στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής οικονομίας, διευκολύνοντας και μεσολαβώντας, συγκεντρώνοντας πόρους και προωθώντας δυναμικές που επικεντρώνονται στην επίλυση των προβλημάτων και των αιτημάτων των ωφελουμένων και των κοινοτήτων.

Στο οργανωτικό στρατηγικό σχέδιο μπορούμε να βρούμε, στο πλαίσιο της προτεραιότητας 2 – Συμπράξεις και συνεργασία, μεγάλη έμφαση στην προώθηση της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους εργαλείου για την κοινωνική ισότητα, τη συνοχή και την ανάπτυξη, αλλά και στην προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και επαληθευτεί σε παρόμοια πλαίσια, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Η κοινωνική ένταξη, η ποικιλομορφία, η μη τυπική εκπαίδευση, η απασχολησιμότητα, η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι εξίσου θεματικά εστιασμένες στο σχέδιο, αποτελώντας ταυτόχρονα για τον οργανισμό βασικά εργαλεία και τεχνογνωσία για τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Η Make it Better συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Κούβας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την έγκριση των τοπικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Η οργάνωση αριθμεί 20 επίσημα μέλη (εμπειρογνώμονες σε πολλαπλούς και συμπληρωματικούς τομείς). Επιπλέον, ο οργανισμός συνεργάζεται απευθείας με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς), οι οποίοι εξυπηρετούν μια μεγάλη και συνεχή ομάδα μαθητών και άμεσων δικαιούχων των δραστηριοτήτων (που ξεπερνούν τα 500 άτομα).

Ο Ευρωπαϊκός Πόλος για την Γνώση (Polo Europeo della Conoscenza) – Europole είναι ένας δημόσιος οργανισμός και ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επικεφαλής το Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanvuova (Βερόνα,  Ιταλία). Το Europole είναι ένα μόνιμο δίκτυο σχολείων που αποτελείται από περισσότερα από 4000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο: σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ, κλπ.,  που εργάζονται για την ευρωπαϊκή κοινωνική και εκπαιδευτική ολοκλήρωση.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης και ολοκλήρωσης μέσω ευρωπαϊκών και εξωευρωπαϊκών εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συμπράξεων και σχεδίων. Ο Europole σχεδιάζει δραστηριότητες “τύπου ομπρέλας” που εμπλέκουν στα έργα τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φορέων της κοινοπραξίας. Ο Europole δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, από την ΤΕΕ έως την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και από την προσχολική αγωγή εώς την εκπαίδευση ενηλίκων σε σωφρονιστικά καταστήματα και αγροτικές περιοχές. Ασχολείται επίσης με τον κοινωνικό αποκλεισμό, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την καταπολέμηση των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, την κατάρτιση των μαθητών και των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, τη διαπολιτισμική μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

Τα μέλη του δικτύου εργάζονται με μαθητές που κινδυνεύουν από κοινωνικό και πολιτισμικό αποκλεισμό: μετανάστες, πρόσφυγες, μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο και μαθητές με χωρισμένους γονείς, κοινωνικοψυχολογικές οριακές καταστάσεις, εκφοβισμό, μαθητές με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες. Εργάζεται επίσης στους τομείς των στρατηγικών απασχόλησης και των οικονομικών ερευνών.

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής και κατάρτισης που εδρεύει στον Πειραιά, στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης το 1989. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική σε επιχειρήσεις, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγαλύτερες από ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.  Η IDEC έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Τα τελευταία 18 χρόνια η IDEC έχει εργαστεί εκτενώς στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας στην κατάρτιση και έχει επίσης συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης.

Η IDEC είναι επίσης διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης, διοργανώνοντας επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δραστηριότητες άτυπης μάθησης αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και παρέχει προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΕΕΚ και εργαζόμενους.   Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της IDEC είναι: συμβουλευτική , επιχειρηματικός σχεδιασμός, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, σχεδιασμός περιεχομένου κατάρτισης με βάση το ECVET, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον τομέα της δια βίου μάθησης, η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα στο EQF, το ECVET, το Europass, το EQAVET, την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει αναλάβει με επιτυχία τη σύμβαση με το CEDEFOP “”Europass, ECVET και EQF για την τεκμηρίωση, επικύρωση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων””. Τα τελευταία 20 χρόνια η IDEC εργάζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η αποστολή του Ινστιτούτου Ιδρύματος για την Κοινωνικο-Οικονομική Ισορροπία – IRSE είναι η προώθηση μιας κοινωνίας που είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα και έχει την ικανότητα να αξιοποιεί το δυναμικό της. Μια κοινωνία στην οποία ο καθένας καταλαβαίνει και γίνεται κατανοητός από τους άλλους. Το IRSE δημιουργεί ένα χώρο διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με επίκεντρο την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας όλων των κοινωνικών ομάδων και φορέων που εργάζονται στον τομέα αυτό.

Οι δραστηριότητες της IRSE επικεντρώθηκαν σε τρεις τομείς: 1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Καταπολέμηση των διακρίσεων, Παγκόσμια εκπαίδευση 2. Ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων 3. Ανθρώπινα δικαιώματα

Η IRSE συνεργάζεται με άτομα που ανήκουν σε ομάδες που έρχονται αντιμέτωπες με στερεότυπα και διακρίσεις λόγω διαφόρων συνθηκών και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή ΛΟΑΤ+ άτομα, άτομα με αναπηρία, άτομα με εμπειρία μετανάστευσης και πρόσφυγες, εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκειών, άτομα από αγροτικές περιοχές και άτομα που βιώνουν αποκλεισμό από τις μεταφορές. Συνεργαζόμαστε επίσης με οργανώσεις και ιδρύματα που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη και τη διαφορετικότητα, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Γκντανσκ, τα Κέντρα για τους αλλοδαπούς, τα Κέντρα Κοινωνικής Ένταξης, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του IRSE αφορά την ευρύτερα νοούμενη εκπαίδευση, γι’ αυτό και διεξάγουμε επίσης δραστηριότητες για παιδιά και νέους, εκπαιδευτικούς του προσωπικού, εκπαιδευτικούς, άτομα που εργάζονται με νέους εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Πραγματοποιούμε εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διοργανώνουμε συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις τόσο σε τοπικό , όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Μας ενδιαφέρει η συνέργεια των δραστηριοτήτων μας, γι’ αυτό και συνδυάζουμε έργα τοπικά με διεθνή. Με τα χρόνια της δραστηριότητάς μας, έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο επαφών εντός και εκτός των χωρών της ΕΕ.