Od momentu powstania w 1998 r. MUSOL współpracuje z samorządami lokalnymi w celu wzmocnienia potencjału lokalnych interesariuszy i ich roli w rozwoju lokalnym. Zgodnie ze swoją misją, MUSOL promuje prawo do godnego życia i zrównoważonego rozwoju populacji znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji rozwijanie i wzmacnianie zdolności władz regionalnych i lokalnych, a także europejskich, afrykańskich i latynoamerykańskich społeczeństw obywatelskich, a wszystko to w ramach procesów rozwoju i decentralizacji w krajach, w których działamy .

MUSOL został założony przez grupę dyrektorów sektora publicznego, w większości urzędników miejskich, a nasza misja potwierdza powołanie organizacji (wzmacnianie potencjału władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego). Ponieważ nasza misja koncentruje się na wzmacnianiu potencjału władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, MUSOL współpracuje z setkami gmin oraz innymi władzami lokalnymi i regionalnymi.

Obecnie, zgodnie z planem strategicznym na lata 2020-2023, MUSOL wdraża następujące strategiczne osie pracy: “Zrównoważony rozwój MUSOL”: wszystkie programy promujące prawa człowieka osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te prawa człowieka, które są bardziej związane z kompetencjami i obowiązkami władz lokalnych. W planie strategicznym MUSOL dla Europy głównymi priorytetami są: Poprawa zdolności lokalnych i regionalnych podmiotów publicznych oraz europejskiego społeczeństwa obywatelskiego do promowania innowacyjnych polityk terytorialnych na rzecz terytorializacji Celów Zrównoważonego Rozwoju; promowanie obywatelstwa europejskiegoDzięki aktywnemu zaangażowaniu i interakcji obywateli i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także lokalnych i regionalnych podmiotów publicznych.

Make it Better (miB) to niedawno powstała organizacja (prywatna organizacja pozarządowa, non-profit) z siedzibą w jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem regionów w Europie (południowe Alentejo, Portugalia), która wykorzystuje doświadczenie swoich promotorów i zespołu z ponad 18 lat wspólnej pracy i współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi w Portugalii, Europie, a także w kilku innych częściach świata (Ameryka Południowa, Afryka i Azja).

Składa się z multidyscyplinarnego zespołu współpracowników i pracowników, którzy wnoszą znaczący wkład w duże obszary parasolowe, takie jak zrównoważony rozwój, edukacja, odpowiedzialność społeczna, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, w różnych ramach, w których osiedlają się najbardziej defaworyzowane grupy. IW swoich działaniach miB zamierza: tworzyć, rozwijać, dostosowywać i stosować zrównoważone i odpowiedzialne modele i narzędzia pracy, współpracując i wspierając grupy znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. IJego misją jest rozwój społeczeństwa ludzkiego we wszystkich jego wymiarach, a mianowicie gospodarczym, społecznym, środowiskowym i kulturowym, w powiązaniu z moralnymi obowiązkami solidarności i sprawiedliwości oraz wszystkimi innymi wartościami zapisanymi w jego karcie zasad. Wizją miB jest stać się punktem odniesienia jako platforma krajowa i międzynarodowa, poprzez swoją energiczną rolę w stymulowaniu edukacji, wzmacnianiu pozycji i ekonomii społecznej, ułatwianiu i mediacji, artykułowaniu zasobów i promowaniu dynamiki ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów i żądań beneficjentów i społeczności.

W organizacyjnym planie strategicznym możemy znaleźć, w ramach priorytetu 2 – Partnerstwo i współpraca, silny nacisk na promowanie edukacji jako podstawowego narzędzia równości społecznej, spójności i rozwojuale także promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami i modelami opracowanymi, przetestowanymi i zatwierdzonymi w podobnych kontekstach, a mianowicie w kontekście edukacji młodzieży i budowania potencjału. Włączenie społeczne, różnorodność, edukacja pozaformalna, zdolność do zatrudnienia, inicjatywa, kreatywność i innowacyjność są równie tematycznie skoncentrowane w planie, będąc jednocześnie kluczowymi narzędziami i wiedzą organizacji w zakresie współpracy i rozwoju. Make it Better jest w rzeczywistości członkiem Generalnej Rady Edukacji Kuby, która jest odpowiedzialna za projektowanie i zatwierdzanie lokalnej polityki edukacyjnej. Organizacja liczy obecnie 20 oficjalnych członków (ekspertów w różnych i uzupełniających się dziedzinach). Co więcej, organizacja działa w bezpośredniej współpracy z lokalnymi i regionalnymi podmiotami (publicznymi i prywatnymi), które współpracują z dużą i stałą grupą uczniów i bezpośrednich beneficjentów jej działań (faktycznie osiągając ponad 500 osób).

Polo Europeo della Conoscenza – Europole jest organem publicznym i siecią non-profit prowadzoną przez Istituto Comprensico B. Lorenzi z Fumane Verona – Włochy. Europole to stała sieć szkół składająca się z ponad 4000 organizacji, naukowców, 3 uniwersytetów, 40 organizacji kształcenia dorosłych, 2 administracji regionalnych, gmin, 20 szkół VET, 20 organizacji pozarządowych, 4 spółdzielni i około 4000 instytucji edukacyjnych każdego szczebla i stopnia na poziomie krajowym, działających na rzecz europejskiej integracji społecznej i edukacyjnej.

Jego główne obszary działalności to promowanie europejskiego wymiaru i integracji poprzez europejskie i pozaeuropejskie warsztaty, seminaria, konferencje, partnerstwa i projekty. Europole planuje “działania parasolowe” angażujące w projekty jak największą liczbę instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Europole działa w każdej dziedzinie edukacji, od ITC po kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i sektorów przedszkoli, po edukację dorosłych w więzieniach i na obszarach wiejskich. Pracuje również nad wykluczeniem społecznym, walcząc z ksenofobią i rasizmem, pomagając przełamać stereotypy dotyczące płci w różnych kulturach i religiach, szkoląc studentów i osoby przedwcześnie kończące naukę, ucząc się międzykulturowo oraz szkoląc pracowników młodzieżowych i zawodowych..

Członkowie sieci pracują z uczniami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i kulturowym: imigrantami, uchodźcami, osobami przedwcześnie kończącymi naukę i uczniami z rodzicami w separacji, osobami z pogranicza psychologii społecznej, mobbingiem, uczniami niepełnosprawnymi i o innych specjalnych potrzebach. Zajmuje się również strategiami zatrudnienia i badaniami ekonomicznymi.

IDEC jest firmą konsultingową z siedzibą w Pireusie w Grecji, działającą od 1989 roku. Jej działalność obejmuje szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnienie jakości, ocenę i rozwój rozwiązań cyfrowych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Klientami IDEC są zarówno MŚP, jak i większe greckie firmy z wielu różnych sektorów. IDEC współpracuje z ponad 800 instytutami w całej Europie i z około 300 ekspertami w określonych dziedzinach. IDEC ma bogate doświadczenie w projektach europejskich, zarówno jako koordynator, jak i partner w ramach różnych programów i inicjatyw europejskich. W ciągu ostatnich 18 lat IDEC intensywnie pracował nad obszarem zapewniania jakości w szkoleniach, a także ma doświadczenie konsultingowe w opracowywaniu systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych.

IDEC jest akredytowane jako centrum uczenia się przez całe życie, organizujące kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i trenerów, wizyty studyjne i nieformalne działania edukacyjne dla uczniów w ramach kształcenia i szkolenia wstępnego, a także zapewnia kursy szkoleniowe i staże zawodowe dla uczniów w ramach szkolenia zawodowego i osób na rynku pracy. Główne obszary specjalizacji IDEC to: doradztwo w zakresie zarządzania, planowanie biznesowe, przedsiębiorczość, MŚP, zarządzanie jakością, certyfikacja, projektowanie treści szkoleniowych w oparciu o ECVET, rozwój oprogramowania i multimediów, aplikacje internetowe, kształcenie na odległość, e-biznes i e-commerce. W dziedzinie uczenia się przez całe życie IDEC ma doświadczenie w zakresie polityki europejskiej dotyczącej uczenia się przez całe życie, w szczególności EQF, ECVET, Europass, EQAVET, walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz w krajowych reformach systemów edukacji i szkoleń. Z powodzeniem zrealizował kontrakt z CEDEFOP “Europass, ECVET i EQF w zakresie dokumentacji, walidacji i certyfikacji efektów uczenia się”. Przez ostatnie 20 lat IDEC pracował nad cyfrową transformacją przedsiębiorstw i organizacji edukacyjnych.

Misją Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej – IRSE jest promowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność i potrafiącego wykorzystać swój potencjał. Społeczeństwo, w którym wszyscy rozumieją i są rozumiani przez innych. IRSE tworzy przestrzeń dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanych na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych i instytucji działających w tym obszarze.

Działania prowadzone przez IRSE koncentrowały się na trzech obszarach: 1. Edukacja międzykulturowa, Przeciwdziałanie dyskryminacji, Edukacja globalna 2. Rozwój społeczności lokalnych 3. Prawa człowieka