1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο δικτυακός τόπος ReMIND (εφεξής επίσης Ιστότοπος) αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετήσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας που αντιστοιχεί στον κίνδυνο των δεδομένων που συλλέγονται.

Νόμοι που ενσωματώνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι προσαρμοσμένη στην ισχύουσα ισπανική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Ταυτότητα του υπεύθυνου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον Ιστότοπο ReMIND είναι η MUSOL Foundation, με NIF: G98199607 (εφεξής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας), με στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση: Calle Jacinto Labaila, 21 (bajo) Valencia, 46007, Valencia, Ισπανία.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: +34963817509
 • E-mail: info@musol.org

Καταχώρηση προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο ReMIND, μέσω των φορμών στις σελίδες της, θα ενσωματωθούν και θα επεξεργαστούν στο αρχείο μας με σκοπό τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και εκπλήρωση των δεσμεύσεων που δημιουργούνται μεταξύ του ReMIND και του Χρήστη ή τη διατήρηση της σχέσης που δημιουργείται στις φόρμες που συμπληρώνει ο Χρήστης, ή για να απαντήσουμε σε αίτημα ή ερώτημα του Χρήστη. Ομοίως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τηρείται μητρώο δραστηριοτήτων επεξεργασίας ανάλογα με τους σκοπούς τους.

Αρχές που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη υπόκειται στις ακόλουθες αρχές:

 • Αρχή της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας: απαιτείται πάντοτε η συγκατάθεση του Χρήστη μετά από πλήρως διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Αρχή του περιορισμού του σκοπού: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Αρχή της ακρίβειας: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και πάντοτε ενημερωμένα.
 • Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται μόνο σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητά τους.
 • Αρχή της προληπτικής λογοδοσίας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω αρχών.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Οι κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζεται η ReMIND είναι αποκλειστικά δεδομένα ταυτοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συγκατάθεση/συναίνεση. Η ReMIND δεσμεύεται να λάβει τη ρητή και επαληθεύσιμη συναίνεση του Χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. Κατά γενικό κανόνα, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Στις περιπτώσεις που ο Χρήστης πρέπει ή μπορεί να παράσχει τα δεδομένα του μέσω εντύπων για να υποβάλει ερωτήματα, να ζητήσει πληροφορίες ή για λόγους που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, θα ενημερώνεται σε περίπτωση που η συμπλήρωση οποιουδήποτε από αυτά είναι υποχρεωτική επειδή είναι απαραίτητα για την ορθή εξέλιξη της πραγματοποιούμενης λειτουργίας.

Σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και διαχειρίζονται από την ReMIND προκειμένου να διευκολυνθούν, να επιταχυνθούν και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μεταξύ της Ιστοσελίδας και του Χρήστη ή για να διατηρηθεί η σχέση που έχει δημιουργηθεί με τις φόρμες που ο τελευταίος συμπληρώνει ή για να εξυπηρετηθεί ένα αίτημα ή ερώτημα.

Ομοίως, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς, εξατομικευμένους, λειτουργικούς και στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για την εξαγωγή και αποθήκευση δεδομένων και μελετών μάρκετινγκ για την προσαρμογή του περιεχομένου που προσφέρεται στον Χρήστη και για τη βελτίωση της ποιότητας, της λειτουργίας και της πλοήγησης στον Ιστότοπο.

Κατά τη στιγμή της λήψης των προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης θα ενημερώνεται για τον ειδικό σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή για τη χρήση ή τις χρήσεις που θα γίνουν με τις πληροφορίες που συλλέγονται.

Περίοδοι διατήρησης προσωπικών δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι ο Χρήστης να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Κατά τη στιγμή της λήψης των προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης θα ενημερώνεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη θα κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών:

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κατά τη στιγμή της λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό στον οποίο πρόκειται να διαβιβαστούν τα δεδομένα, καθώς και για την ύπαρξη ή μη απόφασης επάρκειας της Επιτροπής.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων 

Μόνο άτομα άνω των 14 ετών μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την ReMIND. Στην περίπτωση παιδιών κάτω των 14 ετών, για την επεξεργασία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και η επεξεργασία είναι νόμιμη μόνο στο βαθμό που οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Απόρρητο και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 

Η ReMIND αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας που αντιστοιχεί στην επικινδυνότητα των δεδομένων που συλλέγονται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέπεται η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Ωστόσο, επειδή η ReMIND δεν μπορεί να εγγυηθεί το απόρθητο του Διαδικτύου ή την πλήρη απουσία χάκερ ή άλλων προσώπων που αποκτούν δόλια πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν συμβεί παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε παραβίαση της ασφάλειας που έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση ή τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει και να διασφαλίζει μέσω νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης ότι η εμπιστευτικότητα αυτή τηρείται από τους υπαλλήλους του, τους συνεργάτες του και κάθε πρόσωπο στο οποίο καθιστά τις πληροφορίες προσιτές.

Δικαιώματα που απορρέουν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο Χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι της ReMIND και, ως εκ τούτου, μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Πρόκειται για το δικαίωμα του Χρήστη να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το αν η ReMIND επεξεργάζεται ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα και, εάν ναι, να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα και την επεξεργασία που έχει πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί η ReMIND, καθώς και, μεταξύ άλλων, τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων αυτών και τους αποδέκτες των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται ή σχεδιάζονται για τα δεδομένα αυτά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Πρόκειται για το δικαίωμα του Χρήστη να ζητήσει την τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων, εάν αυτά αποδειχθούν ανακριβή ή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας, ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): Πρόκειται για το δικαίωμα του Χρήστη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: ο Χρήστης έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και η επεξεργασία δεν έχει άλλη νομική βάση, ο Χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας- τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με νομική υποχρέωση, ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα άμεσης προσφοράς υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδί κάτω των 14 ετών. Εκτός από τη διαγραφή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής της, λαμβάνει εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των υπευθύνων επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή κάθε σύνδεσης με τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Πρόκειται για το δικαίωμα του χρήστη να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιτύχει τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν: ο Χρήστης αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων· η επεξεργασία είναι παράνομη· ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ο Χρήστης τα χρειάζεται για να προβάλει αξιώσεις· όταν ο Χρήστης έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει τα δεδομένα απευθείας στον εν λόγω άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: Πρόκειται για το δικαίωμα του Χρήστη να μην επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα ή να παύσει η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την ReMIND.
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Πρόκειται για το δικαίωμα του Χρήστη να μην υπόκειται σε εξατομικευμένη απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Ως εκ τούτου, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του με γραπτή ανακοίνωση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με την ένδειξη “RGPD-www.remind-carers.eu”, αναφέροντας:

 • Ονοματεπώνυμο και αντίγραφο της ταυτότητας του Χρήστη. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η εκπροσώπηση, θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται με τα ίδια μέσα το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Χρήστη, καθώς και το έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση. Το αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο νομικά έγκυρο μέσο που πιστοποιεί την ταυτότητα.
 • Αίτημα με τους ειδικούς λόγους της αίτησης ή των πληροφοριών στις οποίες ζητείται πρόσβαση.
 • Διεύθυνση για σκοπούς κοινοποίησης.
 • Ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί την υποβαλλόμενη αίτηση.

Η εν λόγω αίτηση και τυχόν άλλα συνημμένα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Calle Jacinto Labaila, 21 (bajo) Valencia, 46007, Valencia, Ισπανία.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@musol.org

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων 

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, εκτός της ReMIND, και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν διαχειρίζονται από τη ReMIND. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ιστοσελίδων θα έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων, όντας οι ίδιοι, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για τα δικά τους αρχεία και τις δικές τους πρακτικές απορρήτου.

Αξιώσεις ενώπιον της εποπτικής αρχής 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα ή παραβίαση των ισχυόντων κανονισμών στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και υποβολής αγωγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η αρχή ελέγχου είναι η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (https://www.aepd.es/ ). Για την Ελλάδα, υπεύθυνος φορέας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (https://www.dpa.gr/el/contact). Τα στοιχεία των Αρχών Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ μπορείτε να τα συμβουλευτείτε στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Είναι απαραίτητο ο χρήστης να έχει διαβάσει και να συναινεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και να αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ώστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων να μπορεί να προχωρήσει σε αυτήν με τη μορφή, κατά τη διάρκεια των προθεσμιών και για τους σκοπούς που αναφέρονται. Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του.

Η ReMIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου της, σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια ή με αφορμή μια νομοθετική, νομολογιακή ή δογματική αλλαγή της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων. Οι αλλαγές ή οι επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δεν θα κοινοποιούνται ρητά στον Χρήστη. Συνιστάται στον Χρήστη να συμβουλεύεται περιοδικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνεται για τις τελευταίες αλλαγές ή ενημερώσεις.

Το παρόν έγγραφο της νομικού περιεχομένου και γενικών όρων χρήσης του ιστοτόπου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου δημιουργίας προτύπων πολιτικής απορρήτου στις 19/02/2024.